Raman spektroskopija

Raman spektroskopija je nedestruktivna spektroskopska metoda za proučavanje vibracionih, rotacionih i drugih nisko frekventnih stanja molekula, koja se zasniva na neelastičnom raspršenju monokromatske laserske svjetlosti u vidljivom, bliskom IR i bliskom UV spektralnom području. Rezultat interakcije je promjena energije fotona i pomak valnih duljina koji je poznat kao Raman efekt.

Raman spektroskopija omogućava analizu sastava i homogenosti uzoraka, analizu kemijske i kristalne strukture, poremećaje i nedostatke u materijalu, praćenje reakcija i transformacija, kemijsku vizualizaciju uzorka i konfokalne analize višeslojnih sistema.

Ima primjenu u brojnim područjima, uključujući i istraživanje materijala, forenzičkim istraživanjima u geologiji, restauracije (restoration – obnova umjetničkih dijela), znanosti o životu i farmaciji.

Naš portfelj instrumenta i opreme za Raman spektroskopiju obuhvaća:

  • Raman spektrometar spregnut optičkim mikroskopom sa spacijalnom rezolucijom od 0,1 mikrometara,
  • Raman spektrometar spregnut AFM mikroskopom s nanometarskom spacijalnom rezolucijom,
  • Modularni Raman spektrometar za analizu makro područja i (in-situ) praćenje reakcija i transformacija sa spregnutom fiberoptičkomRaman sondom.

Naš partner: HoribaScientific

Za više detalja: www.horiba.com/xplora  |  www.ramanacademy.com